1. Legislație
1.1. CADRUL LEGAL NAȚIONAL

Cadrul legal privind gestionarea şi controlul fondurilor structurale și de investiții europene
1.  Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată în Monitorul Oficial 238/03.04.2014, cu modificările și completările ulterioare;
2.  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155 din 29 mai 2014;
3.  Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
4.  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
5.  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
6.  Legea privind dezvoltarea regională nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare;
7. HG nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiții şi pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;
8.  HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
9. OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
10. HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
11. OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
12. HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
13. HG nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
14. OUG nr. 49/2017 privind unele masuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructura de transport de interes național, pentru modificarea si completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul Cooperare Teritorială Europeană, precum și pentru modificarea și completarea OG nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative;
15. OUG nr. 80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene.

Cadrul legal privind achizițiile publice
1.   HG nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice;
2.   OUG nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;
3.   HG nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;
4.   Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
5. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
6.   Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. HG nr. 394 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
8.  Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum și pentru organizarea şi funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Legislația privind ajutorul de stat și instrumentele financiare
1.    Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare; 
2.    Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare; 
3.    Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
4.   HG nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru învestiții inițiale, cu modificările și completările ulterioare;
5.   OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015; 
6.    HG nr. 437/2015 pentru procedura de aprobare și conținutul memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014;
7.    Regulamentul Consiliului Concurenței din 20 iunie 2007 privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat; 
8.    Regulamentul Consiliului Concurenței din 13 iunie 2005 privind Registrul ajutoarelor de stat;
9.   HG nr. 807/ 2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare;
10.   Norme Metodologice din 27 septembrie 2017 pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat a prevederilor  art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr. 21/1996; 
11.   OUG 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici şi mijloci, cu modificările și completările ulterioare.

Cadrul legal privind contabilitatea și controlul intern
1.    Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2.    OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Reglementări specifice Programelor ENI, INTERREG, IPA
1.   OG nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
2.   Norme metodologice din 29 aprilie 2016 de aplicare a OG nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
3.    OG nr. 8/2017 pentru modificarea și completarea OG nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
4.   Legea nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană”, cu modificările şi completările ulterioare;
5.   Ordin nr. 489/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană”, cu modificările şi completările ulterioare;
6.    HG nr. 274/2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului național, a punctelor naționale de contact și a persoanei naționale de contact, precum și a unităților de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care participă România în perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Cadrul legal național privind acordarea finanțărilor din fonduri UE pentru agricultură
1.    Lege nr. 1 din 16 februarie 2004 (*actualizată*) privind înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției de Plăti şi Intervenție pentru Agricultură;
2.    OUG nr. 125 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea schemelor de plăți directe şi plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură abrogată prin OUG nr.3/2015;
3.    OUG nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole şi alte forme de asociere în agricultură cu modificările și completările ulterioare;
4.   OUG nr. 41 din 18 iunie 2014 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
5.    OUG nr. 74 din 17 iunie 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție şi supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare.

 

Reglementările prezentate în această secțiune au caracter informativ și orientativ. Cadrul normativ poate suferi modificări pe parcursul derulării și implementării programelor/fondurilor. În Monitorul Oficial se regăsește varianta oficială și actualizată a acestora.