LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE/ GESTIONATE DE CURTEA DE CONTURI

I. Acte ale plenului Curții de Conturi a României
 • Hotărâri ale plenului Curții de Conturi a României
 • Acte aferente hotărârilor plenului Curții de Conturi a României (note, referate, rapoarte, puncte de vedere)
 • Documente de evidență a ședințelor plenului Curții de Conturi a României
 • Stenograme ale ședințelor plenului Curții de Conturi a României
II. Acte ale Președintelui Curții de Conturi a României
 • Ordine ale Președintelui Curții de Conturi a României
 • Corespondența internă și externă a Președintelui Curții de Conturi
 • Documentele de evidență specifice cabinetului și structurilor subordonate Președintelui Curții de Conturi a României
III. Acte normative interne ale Curții de Conturi a României
 • Regulamentul de organizare și funcționare
 • Regulamnetul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități
 • Regulamentul propriu al Curții de cConturi
 • Codul de conduită etică și profesională a personalului Curții de Conturi
 • Statutul auditorului public extern
 • Regulamnetul privind accesul și circulația persoanelor străine în sedicul Curții de Conturi
 • Strategia Curții de Conturi
 • Alte regulamente și norme interne ale Curții de Conturi
IV. Acte specifice departamentelor centrale ale Curții de Conturi a României și a camerelor de conturi județene
 • Raportul public anual al Curții de Conturi a României
 • Sinteza raportului public anual al Curții de Conturi a României
 • Raportul anual privind finanțele publice locale
 • Sinteza raportului anual privind finanțele publice
 • Programul anual de activitate al Curții de Conturi a României
 • Standarde, norme, manuale, ghiduri, proceduri și regulamente
 • Note, referate, sinteze și rapoarte aferente activității interne a departamentelor centrale și direcțiilor teritoriale ale Curții de Conturi a României
 • Acte aferente desfășurării activităților specifice de control/audit (acte încheiate în urma acțiunilor de control; acte încheiate în urma acțiunilor de audit financiar; acte încheiate în urma acțiunilor de audit al performanței; acte întocmite în procesul de valorificare a rezultatelor; dosar curent/dosar permanent specific auditului financiar; anexe la dosarul de control/audit; acte corespondență administrativă rezultate în timpul sau ca urmare a controlului; registre evidență acte de control)
 • Situații și documente de evaluare a activității profesionale a auditorilor publici externi
V. Acte specifice departamentului juridic al Curții de Conturi a României
 • Acte aferente dosarelor civile și de contencios administrativ în care este angajată Curtea de Conturi
 • Înscrisuri procedurale incidente litigiilor penale exercitate în raport cu Ministerul Public și Ministerul Administrației și Internelor
 • Propuneri și opinii juridice privind inițierea unor proiecte de acte normative de către autoritățile competente
 • Avize, note, rapoarte și obiecțiuni aferente activităților interne ale Curții de Conturi a României
VI. Acte cu caracter economico-financiar
 • Anexa din bugetul de stat privind Curtea de Conturi a României
 • Situații și documente privind evidența contabilă
 • Situații și documente privind deplasările în țară și în străinătate
 • Documente de evidență, plăți și încasări în numerar și prin virament
 • Contracte de achiziții, lucrări și prestări servicii
 • Situații și documente privind controlul financiar preventiv intern
 • Situații si documente privind cheltuielile cu indemnizațiile membrilor Curții de Conturi, salariile persoanlului și contribuțiile aferente
 • Normative privind cheltuielile de protocol și normative privind dotarea cu autovehicule și cotele lunare de carburanți
 • Raportări statistice
 • Rapoarte rezultate ca urmare a acțiunilor de audit intern
 • Standarde interne, manuale, ghiduri, proceduri, regulamente referitoare la desfășurarea și controlul activităților interne cu caracter economico-financiar
VII. Acte referitoare la gestionarea resurselor umane
 • Documente privind evidența nominală a salariaților precum și dosarele de personal ale angajaților Curții de Conturi a României
 • Documente referitoare la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din cadrul Curții de Conturi a României
 • Documente de evidență și gestiune a timpului de lucru a personalului Curții de Conturi a României
 • Documente de evidență și gestiune a situației profesionale a angajaților Curții de Conturi a României
VIII. Acte referitoare la relațiile externe și de protocol ale Curții de Conturi a României
 • Documente referitoare la deplasările în străinătate ale membrilor și personalului Curții de Conturi
 • Documente referitoare la vizitele delegațiilor străine primite de Curtea de Conturi a României
 • Documente de corespondență și traduceri ale documentelor de corespondență primite de la instituții străine
 • Protocoale și tratate de cooperare, naționale și internaționale
IX. Acte produse și/sau gestionate de către Serviciul de comunicare, imagine și relații publice
 • Documente de evidență, gestiune și soluționare a petițiilor adresate Curții de Conturi a României în bază OG 27/2002
 • Documente de evidență, gestiune și soluționare a solicitărilor formulate în baza Legii 544/2001
 • Raportul public privind activitatea de soluționare a cererilor formulate în baza Legii 544/2001
 • Declarații de avere ale mebrilor și angajaților Curții de Conturi a României
 • Acte de evidență și gestiune a declarațiilor de avere și de interese ale membrilor și angajaților Curții de Conturi a României
 • Comunicate de presă și drepturi la replică
 • Cereri de acreditate și liste ale reprezentanțior mass-media acreditați la Curtea de Conturi a României