1. Fondurile pentru finanțarea cheltuielilor din domeniul Afaceri Interne

Obiectivele cadrului financiar multianual 2014-2020 în domeniul Afacerilor Interne sunt vizate a fi îndeplinite prin intermediul finanțării din Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (FAMI) și Fondul pentru Securitate Internă (FSI), iar la nivel național prin implementarea celor două Programe Naționale: FAMI și FSI.

Partea din bugetul UE alocată fondurilor FAMI și FSI este executată printr-o gestiune partajată între CE și Statele Membre. Fondurile europene FAMI și FSI se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor UE și ale programelor naționale PN FAMI și PN FSI - aprobate prin decizii ale CE.

2. Exercițiul financiar de referință

Exercițiul financiar acoperă cheltuielile efectuate și veniturile încasate și înregistrate în conturile autorității responsabile în perioada care începe la 16 octombrie a anului „N-1” și se sfârșește la data de 15 octombrie a anului „N”.

3. Plățile

Conform art. 33 din Regulamentul UE nr. 514/2014, plățile se efectuează sub formă de prefinanțare inițială, prefinanțare anuală, plăți ale soldului anual și plăți ale soldului final. 

Conform art. 35 din Regulamentul UE nr. 514/2014, prefinanțarea poate fi:

a) prefinanțarea inițială=4%
În urma deciziei Comisiei de aprobare a programului național, Comisia plătește, în termen de patru luni, autorității responsabile desemnate o sumă de prefinanțare inițială pentru întreaga perioadă de programare. Această sumă de prefinanțare inițială reprezintă 4 % din contribuția totală de la bugetul Uniunii pentru programul național respectiv. Aceasta poate fi împărțită în două tranșe, în funcție de disponibilitatea bugetară.

b) prefinanțarea anuală=3%, respectiv 5%

O sumă de prefinanțare anuală reprezentând 3 % din contribuția totală de la bugetul Uniunii la programul național în cauză se plătește înainte de data de 1 februarie 2015. În anii perioadei 2016-2022 aceasta reprezintă 5 % din contribuția totală de la bugetul Uniunii pentru programul național respectiv.

Prefinanțarea se utilizează pentru efectuarea plăților către beneficiarii care pun în aplicare programul național, precum și pentru cheltuielile autorităților competente legate de asistența tehnică. În acest scop, prefinanțarea se pune la dispoziție autorității responsabile fără întârziere.

4. Verificarea și închiderea anuală a conturilor

Până la data de 15 februarie din anul următor exercițiului financiar, SM transmite CE conturile anuale, iar până la 31 mai, Comisia Europeană decide cu privire la verificarea și închiderea conturilor anuale pentru fiecare program național. Decizia privind închiderea conturilor se referă la integralitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor anuale prezentate.

5. Fluxul financiar FAMI și FSI

Sumele primite de la Comisia Europeană sub formă de prefinanțare inițială, prefinanțări anuale, plăți ale soldului anual și plăți ale soldului final, precum și eventualele sume de plătit Comisiei Europene se gestionează prin conturile în euro și în lei deschise de către autoritatea delegată financiară (ADF) la Trezoreria Statului sau la bănci comerciale, în conformitate cu prevederile OUG nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Echivalentul în lei al sumelor primite se gestionează de către autoritatea delegata financiară (ADF) prin conturi de disponibil deschise la Trezoreria Statului, distinct pentru asistență tehnică și pentru fiecare program național.

Pentru implementarea proiectelor și asistenței tehnice se pot aplica următoarele modele de finanțare:

Modelul prefinanțării, caz în care beneficiarii pot primi cu titlu de avans maximum 90% din contribuția financiară nerambursabilă, iar soldul dintre contribuția financiară nerambursabilă cuvenită și prefinanțarea primită va fi rambursat sau restituit, după caz;

Modelul rambursării integrale, caz în care beneficiarii efectuează cheltuielile din bugetul propriu, urmând a fi solicitate autorității responsabile la rambursare.

Sumele solicitate cu titlu de prefinanțare pot fi plătite în una sau mai multe tranșe, în perioada de implementare a proiectului. În cadrul ambelor modele de finanțare, sumele cuvenite beneficiarilor, reprezentând rambursare intermediară/finală/sold, pot fi solicitate și plătite în una sau mai multe tranșe, în perioada de implementare a proiectului sau după finalizarea proiectului, după caz.

Procentul aferent contribuției financiare nerambursabile si modelul de finanțare a proiectelor și activităților aferente asistenței tehnice se stabilesc prin actele de finanțare.

Autoritatea financiară delegată efectuează transferuri de fonduri cu titlul de prefinanțare sau rambursare către:

  • autoritatea delegată FAMI (AD FAMI), în baza cererilor de transfer de fonduri depuse și aprobate potrivit acordului de delegare (pentru proiectele de grant);
  • beneficiarii proiectelor de monopol și de asistență tehnică, în baza cererilor de fonduri depuse și aprobate potrivit actelor de finanțare.

AD FAMI efectuează transferuri de fonduri cu titlul de prefinanțare sau rambursare către beneficiarii proiectelor de grant, în baza cererilor de fonduri depuse și aprobate în conformitate cu prevederile actelor de finanțare. Sumele cu titlu de prefinanțare aprobate autorității delegate FAMI se virează de autoritatea financiară delegată în conturile de disponibil ale autorității delegate FAMI.

În cazul proiectelor de grant, contribuția financiară nerambursabilă este de maximum 95% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

După autorizarea cheltuielilor de către autoritatea responsabilă, sumele reprezentând contribuția financiară UE și cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor de monopol sau beneficiarilor de asistență tehnică, conform actelor de finanțare încheiate, se virează de către autoritatea financiară delegată în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele sau activitățile respective sau în conturile de disponibil ale liderilor de parteneriat, în cazul proiectelor implementate în parteneriat.

După autorizarea cheltuielilor de către autoritatea delegată FAMI, sumele reprezentând contribuția financiară nerambursabilă și cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor de grant, conform actelor de finanțare încheiate, se virează de autoritatea delegată FAMI în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele sau activitățile respective, sau în conturile beneficiarilor proiectelor de grant.