POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ - Fondurile agricole

1. Fonduri pentru finanțarea cheltuielilor din agricultură

Politica Agricolă Comună (”PAC”) este una dintre primele politici ale UE și una dintre cele mai importante. 

Finanțarea obiectivelor care intră sub incidența PAC se realizează prin intermediul a două fonduri, componente ale bugetului general al Uniunii Europene:  
- Fondul european de garantare agricolă („FEGA”); 
- Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală („FEADR”). 

Aceste fonduri sunt implementate prin gestiune partajată între CE și Statele Membre (conform art. 4 alin (1), respectiv art. 5 din Reg. (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului).

2. Exercițiul financiar de referință

Pentru fondurile finanțate în cadrul PAC, din FEADR și FEGA, perioada de raportare pentru cheltuielile efectuate și toate veniturile primite și înregistrate în contabilitatea bugetului Fondurilor de agențiile de plăți pentru exercițiul financiar „N”, este numită „exercițiul financiar agricol”, care cf. art.39 din Reg. (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, este perioada care începe la data de 16 octombrie a anului „N-1” și se încheie la data de 15 octombrie a anului „N”.

3. Sprijinul financiar aferent FEGA – Flux Financiar

În ceea ce privește sistemul de finanțare în cazul FEGA, cf. art.17 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, Comisia pune la dispoziția statelor membre sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor eligibile, sub forma unor plăți lunare, pe baza declarațiilor de cheltuieli transmise și semnate de agențiile de plăți acreditate sau de organismul de coordonare acreditat din fiecare statul membru.

Plățile lunare se efectuează de către serviciile tehnice ale Comisiei Europene către fiecare stat membru cel târziu în a treia zi lucrătoare din cea de a doua lună care urmează celei în care s-au efectuat cheltuielile.

Până la transferarea plăților lunare de către Comisie, resursele necesare pentru a face față cheltuielilor se mobilizează de către statul membru din bugetele proprii.

În cazul României, prin cadrul național de reglementare existent, MADR este autorizat să gestioneze contribuția financiară a Uniunii Europene, în limita plafoanelor anuale şi alocărilor care revin României. 

MADR în calitate de ordonator principal de credite prevede anual în bugetul de stat al României, valoarea totală estimată corespunzătoare implementării schemelor de sprijin direct şi măsurilor finanțate din FEGA. Aceste sume de la bugetul de stat sunt puse la dispoziția Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (”APIA”) pentru efectuarea plăților către beneficiarii de fonduri, în baza cererilor de plată depuse de aceștia.

APIA primește, înregistrează și verifică cererile de plată depuse de beneficiari pentru acordarea sprijinului, asigură controalele necesare, autorizează și efectuează plățile. De asemenea, centralizează plățile efectuate către beneficiari și întocmește declarațiile lunare de cheltuieli pe care le transmite Organismului Coordonator din cadrul MADR în vederea transmiterii acestora către Comisia Europeană prin SFC.

Rambursările efectuate de Comisia Europeană din FEGA, reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene, se încasează într-un cont analitic deschis pe numele MADR, în cadrul contului de valută al Ministerului Finanțelor („MF”) deschis la Banca Națională a României, de aici fiind transferate în bugetul MADR. 

4. Sistemul de finanțare  - Sprijinul financiar aferent FEADR – flux financiar

În ceea ce privește sistemul de finanțare în cazul FEADR, sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor eligibile fondului sunt puse la dispoziția statelor membre sub forma prefinanțării, a plăților intermediare și a plății unui sold final

Prefinanțarea reprezintă suma plătită statului membru de către Comisie în urma deciziei de aprobare a programului de dezvoltare rurală în conformitate cu prevederile art.35 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. În cazul României, pentru actuala perioadă de programare, aceasta este de 4% din cuantumul sprijinului alocat de Uniunea Europeană prin FEADR pentru întreaga perioadă de programare.

La nivel național, MADR asigură gestionarea contribuției financiare a Uniunii Europene prin conturi deschise la Trezoreria Statului sau printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia în cadrul contului de valută al MF deschis la Banca Națională a României.

În vederea efectuării plăților către beneficiarii FEADR, MADR transferă sumele către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (”AFIR”). 

AFIR asigură lansarea măsurilor de intervenție, evaluarea, selecția și contractarea proiectelor propuse spre finanțare de solicitanții de finanțare, verificarea  implementării proiectelor aprobate la finanțare, autorizarea  și efectuarea plăților către beneficiari.

După lansarea de către AFIR a măsurilor de finanțare, solicitanții de fonduri propun proiecte în vederea obținerii finanțării. Acestea sunt evaluate la nivelul AFIR, iar proiectele care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt selectate pentru finanțare, fiind semnate contracte de finanțare în acest sens cu beneficiarii de fonduri. 

Beneficiarii unor proiecte finanțate din FEADR, pot solicita AFIR plata unui avans, în conformitate cu prevederile din PNDR. Plata avansului este condiționată de constituirea unei garanții bancare (care să acopere suma solicitată în avans în procent de 100%) și în conformitate cu normele stabilite de finanțator. Cuantumul avansului nu poate depăși 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului. Avansul poate fi solicitat de beneficiari până la depunerea primei cereri de plată și trebuie justificat pe bază de documente justificative până la expirarea duratei de implementare a proiectului prevăzută în contractul de finanțare/acte adiționale la acesta. Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenul prevăzut de cadrul legal vor fi recuperate de AFIR prin executarea garanțiilor constituite și se vor restitui MADR, care la rândul său le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat.

MADR în calitate de ordonator principal de credite prevede în Bugetul de Stat, pe baza valorii contractelor de finanțare aflate în implementare, şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul PNDR, sumele necesare în vederea efectuării plăților către beneficiarii de finanțare FEADR.

Beneficiarii efectuează cheltuieli în vederea implementării proiectelor proprii și solicită sumele aferente la rambursare către AFIR. AFIR, după verificarea implementării corespunzătoare a proiectelor conform contractelor de finanțare încheiate, autorizează cheltuielile solicitate la rambursare și asigură efectuarea plăților către beneficiari în conturile deschise de aceștia la Trezoreria Statului sau la o instituție bancară.

De asemenea AFIR centralizează plățile efectuate către beneficiari și întocmește declarațiile intermediare de cheltuieli pe care le transmite Organismului de Coordonare din cadrul MADR în vederea transmiterii acestora către Comisia Europeană pentru rambursare prin intermediul sistemului informatic SFC2014.

După efectuarea propriilor verificări, în conformitate cu prevederile art. 36 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, serviciile tehnice ale Comisiei Europene asigură efectuarea plăților intermediare către statul membru reprezentând rambursarea cheltuielilor efectuate pentru punerea în aplicare a programelor. Comisia efectuează plăți intermediare în termen de 45 de zile de la data înregistrării unei declarații de cheltuieli.

Plata soldului și închiderea programului reprezintă suma plătită de Comisie după primirea ultimului raport intermediar anual privind implementarea unui program de dezvoltare rurală, pe baza planului de finanțare în vigoare, a conturilor anuale pentru ultimul an de execuție a programului de dezvoltare rurală în cauză și a deciziei de verificare și închidere aferente în conformitate cu prevederile art.37 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. 

Plata soldului se face în termen de cel mult șase luni de la data la care Comisia consideră că informațiile și documentele menționate pot fi primite, iar ultimul cont anual a fost verificat și închis.