Fonduri pentru finanțarea cheltuielilor privind coeziunea UE

Politica de Coeziune (PC) este una dintre cele mai importante și mai complexe politici ale UE, statut care decurge din obiectivul de reducere a decalajelor economice, sociale și teritoriale între diverse regiuni și state membre ale UE. 

1. Fondurile din care este finanțată Politica de Coeziune sunt:

  • Fondul European pentru Dezvoltare Regională
  • Fondul de Coeziune
  • Fondul Social European

Aceste fonduri sunt implementate prin gestiune partajată între CE și Statele Membre conform (art. 4 alin (5), din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului).

2. Exercițiul financiar de referință

Pentru Fondurile Europene Structurale și de Investiții (”FESI”), perioada de raportare este numită „exercițiul contabil”, care cf. art. 2, pct. 29 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, este perioada de la data de 1 iulie a anului „N-1” până la data de 30 iunie a anului „N”.

3. Sprijinul financiar aferent FESI – Flux Financiar

Potrivit prevederilor Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, plățile efectuate de Comisie reprezentând contribuții din FESI pentru fiecare program operațional se efectuează sub formă de: prefinanțare, plăți intermediare și plata soldului final.

Prefinanțarea reprezintă suma plătită Statului Membru (SM) de către Comisie, în urma unei decizii de aprobare a fiecărui program operațional (PO) în conformitate cu prevederile art. 134 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. 

Comisia plătește în tranșe, un procent din cuantumul contribuției din partea fondurilor alocate unui PO pentru toată perioada de programare, ca prefinanțare inițială (în perioada 2014 – 2016 – 1% anual) și prefinanțare anuală (în perioada 2016 – 2023: 2016 - 2%; 2017 - 2,625%; 2018 – 2,75%; 2019 – 2,875%; 2020 – 2023 - 3%). 

Pentru FESI, Autoritatea de Certificare și Plată (”ACP”) din cadrul Ministerului Finanțelor (”MF”), este organismul care primește fondurile ESI transferate de către Comisia Europeană și efectuează plăți către autoritățile de management (AM).

În scopul desfășurării activităților legate de fluxul fondurilor, între Ministerul Finanțelor (”MF”) și Banca Națională a României (”BNR”) s-a încheiat o convenție în baza căreia MF a deschis la BNR un cont în euro, pus la dispoziția ACP. 

Din contul respectiv, ACP virează autorităților de management sumele transferate de către Comisia Europeană pentru efectuarea plăților către beneficiari.

În vederea efectuării plăților către beneficiarii de fonduri FESI, ACP transferă sumele către autoritățile de management pe baza solicitărilor justificate ale acestora. 

Autoritățile de management asigură lansarea apelurilor de proiecte, evaluarea, selecția și contractarea proiectelor propuse spre finanțare de solicitanții de finanțare, verificarea  implementării proiectelor aprobate la finanțare, autorizarea și efectuarea plăților către beneficiari.

După lansarea de către AM a apelurilor de proiecte, solicitanții de fonduri propun proiecte în vederea obținerii finanțării. Acestea sunt evaluate la nivelul fiecărui AM sau, după caz, de organismele intermediare cărora li s-a delegat aceasta atribuție, iar proiectele care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt selectate pentru finanțare, fiind semnate contracte de finanțare în acest sens cu beneficiarii de fonduri. 

Beneficiarii unui proiect finanțat din FESI, pot solicita AM plata unei prefinanțări, în baza cererii de prefinanțare (cu excepția beneficiarilor instituții publice finanțați de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale), cerere însoțită de o notă justificativă din care să rezulte că sumele sunt aferente unor cheltuieli pentru 6 luni de la depunerea cererii, necesare pentru implementarea proiectului.

Prefinanțarea se acordă în tranşe (între 10% - 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în funcție de tipul intervenției). Beneficiarul are obligația justificării în termen de 180 zile de la data la care autoritatea de management a virat tranşa de prefinanţare în contul beneficiarului, prin depunerea uneia sau mai multor cereri de rambursare (”CR”), însoțită de documente justificative pentru cheltuielile efectuate din tranşa de prefinanţare acordată. Sumele reprezentând prefinanțare acordată şi nejustificată până la termenul prevăzut de cadrul legal vor fi recuperate de către AM și se vor restitui ACP, care la rândul său le va transfera în contul din care au fost plătite.

Autoritatea de management, în calitate de ordonator principal de credite, prevede în bugetul de venituri și cheltuieli, pe baza valorii contractelor de finanțare aflate în implementare, şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programului operațional, sumele necesare asigurării cofinanțării de la bugetul de stat în vederea efectuării plăților către beneficiarii proiectelor cu finanțare din FESI.

Beneficiarii efectuează cheltuieli în vederea implementării proiectelor proprii și solicită AM rambursarea acestora prin depunerea unei cereri de rambursare însoțită de documentele în care se justifică cheltuielile efectuate. AM verifică legalitatea și regularitatea cheltuielilor din CR, conformitate cu prevederile contractului de finanțare, existența bunurilor achiziționate și înregistrarea operațiunilor în evidența contabilă a proiectului, autorizează și efectuează plățile către beneficiari în conturile deschise de aceștia la Trezoreria Statului sau la o instituție bancară. 

AM centralizează plățile efectuate către beneficiari și întocmește declarațiile de cheltuieli pe care le transmite ACP din cadrul MF. ACP, în baza declarațiilor de cheltuieli transmise de către AM, întocmește aplicațiile intermediare de plată în vederea transmiterii acestora către CE pentru rambursare prin intermediul sistemului informatic SFC2014.

După efectuarea propriilor verificări, serviciile tehnice ale CE asigură efectuarea plăților intermediare către statul membru reprezentând rambursarea cheltuielilor efectuate pentru punerea în aplicare a programelor. În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (5) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, sub rezerva disponibilităților, Comisia efectuează plățile intermediare în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării unei aplicații intermediare de plată.

Plata soldului final reprezintă suma plătită de către Comisie după primirea și verificarea conturilor anuale, declarației de management, rezumatului anual, opiniei de audit și raportului final de control, aferente ultimului exercițiu contabil cuprins între 1 iulie 2013 și 30 iunie 2024 și a raportui final de implementare pentru PO. Soldul final se plătește cel târziu la trei luni după data acceptării conturilor din ultimul exercițiu contabil sau o lună după data de acceptare a raportului final de implementare, în cazul în care această dată este ulterioară.