Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Curtea de Conturi

Curtea de Conturi a României, cu sediul pe str. Lev Tolstoi nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi și Regulamentul (UE) 2016/679 - Regulamentul General de Protecție a Datelor - GDPR, Curtea de Conturi are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Curtea de Conturi prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator prin intermediul structurilor sale centrale și teritoriale, pentru derularea următoarelor activități:

 • relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice;
 • formulare de acțiuni și reprezentare în instanță;
 • organizare/derulare evenimente;
 • îndeplinirea atribuţiilor legale de audit și control;
 • încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii.

Temeiul legal al prelucrării datelor

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Curtea de Conturi a României, această operațiune se realizează confom art. 6 alin. (1) lit. c) și e) din GDPR, respectiv pentru îndeplinirea obligațiilor legale și exercitarea autorității publice cu care Curtea este învestită potrivit legii.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Curtea de Conturi va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de structurile centrale și teritoriale ale Curții de Conturi este reprezentată de Legea nr. 94/1992, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Curtea de Conturi colectează numai datele personale necesare în scopurile menționate și solicită persoanelor vizate să comunice doar acele date cu caracter personal care sunt strict necesare îndeplinirii acestor scopuri. Astfel,  categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul structurilor Curții sunt următoarele:

Pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice:

 • nume și prenume;
 • semnătură;
 • detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință etc.

În mod excepțional:

 • serie și număr C.I./B.I.

Pentru formulare de acțiuni și reprezentare în instanță:

 • nume și prenume;
 • semnătură;
 • detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință etc.;
 • serie și număr C.I./B.I.

Pentru organizare/derulare evenimente:

 • nume și prenume;
 • funcție, profesie;
 • denumirea angajatorului;
 • detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință etc.;
 • imagine.

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii:

 • nume și prenume;
 • funcție;
 • denumirea angajatorului;
 • detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală.

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor structurilor centrale și teritoriale din cadrul Curții de Conturi, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

Curtea de Conturi prin structurile sale centrale și teritoriale colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează Curții ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Curtea de Conturi) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • alte instituții/autorități centrale și locale în vederea redirecționării conform legii a petițiilor greșit îndreptate;
 • instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță;
 • în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a operatorului;
 • în cadrul activității specifice de audit/control.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare evenimente, soluționarea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, precum și îndeplinirea atribuţiilor legale de audit și control, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din Curtea de Conturi la adresa: dpo@rcc.ro sau în scris la sediul instituției de pe str. Lev Tolstoi nr. 22-24, sector 1, Bucureşti.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.