Tipurile de audit sunt menționate în mod explicit în cadrul regulamentelor europene aplicabile fiecărui tip de fond în parte.

Opiniile/avizele emise anual de Autoritatea de Audit sunt susținute de concluziile rapoartelor de audit, elaborate ca urmare a desfășurării mai multor tipuri de acțiuni de audit. 

Fiecare tip de audit are obiective diferite stabilite în conformitate cu reglementările europene specifice fiecărei categorii de fonduri – FESI, CTE, FAMI și FSI, FEADR și FEGA. 

Astfel, principalele tipuri de audit derulate de către Autoritatea de Audit sunt:

1. Auditul de desemnare

Obiectivul auditului de desemnare este de a evalua modul în care structurile de management și control sunt conforme cu criteriile de desemnare prevăzute în regulamentele europene specifice.

Întrebări specifice de audit: structurile de management și control instituite la nivel național respectă principiile și regulamentele europene specifice cu privire la mediul de control intern, managementul riscului și activitățile de management și monitorizare?

2. Auditul de operațiuni

Obiectivul auditului de operațiuni constă în obținerea unei asigurări rezonabile cu privire la regularitatea și legalitatea cheltuielilor solicitate la rambursare Comisiei Europene. Auditul de operațiuni se desfășoară pe baza unui eșantion de operațiuni stabilit pe baze statistice cu ajutorul unor aplicații informatice.

Întrebări specifice de audit: declarațiile de cheltuieli transmise Comisiei Europene sunt exacte, iar tranzacțiile aferente sunt legale și regulamentare?

3. Auditul de sistem

Obiectivul auditului de sistem urmărește obținerea unui nivel adecvat de asigurare cu privire la funcționarea eficace a structurile de management și control astfel încât acestea să fie capabile să prevină erorile și neregulile, iar în cazul apariției acestora, sistemul să aibă capacitatea de a asigura detectarea și corectarea lor.

Întrebări specifice de audit: sistemele de management și control funcționează eficace pentru a preveni erorile și neregulile? Sunt acestea capabile să detecteze și să corecteze erorile, neregulile și potențialele fraude?

4. Auditul conturilor

Obiectivul auditului conturilor constă în obținerea unei asigurări rezonabile privind completitudinea, exactitatea și realitatea informațiilor financiare înscrise în conturile anuale transmise Comisiei Europene.

Întrebări specifice de audit: informațiile financiare prezentate în conturi prezintă o imagine corectă și fidelă a operațiunilor financiar contabile generate de implementarea programelor de finanțare?

5. Auditul de certificare 

Obiectivul auditului de certificare este de a asigura verificarea financiară și certificarea conturilor anuale precum și evaluarea legalității și regularității cheltuielilor a căror rambursare a fost solicitată Comisiei Europene. 

Pentru a răspunde acestui obiectiv, este evaluată și funcționarea adecvată a sistemelor de management și control instituite la nivelul agențiilor de plată în ceea ce privește capacitatea lor de a asigura respectarea criteriilor de acreditare şi conformitatea cheltuielilor cu prevederile reglementărilor europene.

Întrebări specifice de audit: conturile transmise Comisiei Europene sunt adevărate, complete şi precise? Sistemele de control intern au funcționat satisfăcător? La nivelul agențiilor de plăți sunt satisfăcute cerințele impuse de criteriile de acreditare? Este asigurată reconcilierea datelor referitoare la declarațiile financiare și de gestiune?